CLB

VCLB Zuid-Limburg, afdeling Tongeren
Dirikenlaan 4,
3700 Tongeren

Openingsuren:
Maandag 8u30-12u30 enkel op afspraak
Dinsdag 8u30-12u30 13u00-17u00
Woensdag 8u30-12u30 13u00-16u00
Donderdag 8u30-12u30 13u00-17u00
Vrijdag 8u30-12u30 13u00-16u00

• Gesloten op wettelijke feestdagen
• Gesloten op decretale feestdag, 11 juli
• Gesloten op brugdagen 10 mei 2024, 12 juli 2024, 16 augustus 2024
• Kerstvakantie: gesloten van 24 december 2023 t.e.m. 2 januari 2024 (andere dagen voormiddag geopend, namiddag op afspraak)
• Paasvakantie: gesloten van 3 april 2024 t.e.m. 10 april 2024 (andere dagen voormiddag geopend, namiddag op afspraak

We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Je kan alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.
Waarvoor kan je bij ons terecht?
Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.


 als je kind ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 als je kind moeite hebt met leren;
 voor studie- en beroepskeuzehulp;
 als je vragen hebt over de gezondheid van je kind, lichaam… ;
 als je kind vragen heeft rond seks, vriendschap en verliefdheid;
 met vragen over inentingen.
Een deel van wat we doen is verplicht.

 op medisch onderzoek;
 als het te vaak afwezig is op school (leerplicht);
 voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Op onderzoek: het medisch consult
 1 kleuterklas
 2e kleuterklas
 1e leerjaar
 3e leerjaar
 5e leerjaar
 1e secundair
 3e secundair

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om de twee jaar. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvatten, voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit.

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Voor een gesprek kan je ook een afspraak maken op een later tijdstip.
Je kan de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.
Inentingen Welke inentingen kan je krijgen?

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

 1e leerjaar 6/7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Kinkhoest
 5e leerjaar 10/11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)
 1e secundair 12/13 jaar Hepatitis B (Geelzucht)
 3e secundair 14/15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest

CLB-dossier
Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
 In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid 
 We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.

Het dossier inkijken?
Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.

Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.

Je kan vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.
Begeleiding van leerlingen op 4 domeinen

Het centrum voor leerlingenbegeleiding heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:
– het leren en studeren
– de onderwijsloopbaan
– de preventieve gezondheidszorg
– het psychisch en sociaal functioneren

De school en het CLB hebben een gezamenlijk beleidscontract opgesteld dat de afspraken en aandachtspunten voor de leerlingenbegeleiding vastlegt. De ouders zijn hierover geconsulteerd via de schoolraad. Niet alleen de school, maar ook jij en je ouders kunnen het CLB om hulp vragen. Het CLB werkt gratis en discreet. De school en het CLB wisselen op contactmomenten relevante gegevens over jou uit. Het CLB noteert deze gegevens, conform de vigerende regelgeving, in jouw multidisciplinair CLB-dossier.

Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel doen. Als je 12 jaar bent, de leeftijd waarvan de regelgever vermoedt dat jij voldoende competent bent om dit recht zelfstandig uit te oefenen, zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. In het andere geval of als je jonger bent dan 12 jaar wordt de begeleiding alleen voortgezet na instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding. De regelgever bepaalt daarnaast aan welke regels een begeleidingtraject van het CLB moet voldoen.
Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. Ze houdt hierbij rekening met de geldende regels inzake het beroepsgeheim, de deontologie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De regels voor de samenstelling, het bijhouden en de vernietiging van het CLB-dossier, evenals de procedure m.b.t. het recht op toegang en het recht op afschrift zijn door de regelgeving bepaald. Gedetailleerde informatie hierover kan je op het begeleidend CLB bekomen.
Indien je van een school komt die begeleid wordt door een ander CLB, zal het multidisciplinair leerlingendossier na verloop van 10 dagen na inschrijving bezorgd worden aan het Vrij CLB Zuid-Limburg, afdeling Tongeren. Jij of je ouders hoeven daar zelf niets voor te doen. Bij een inschrijving voor een volgend schooljaar wordt dit dossier pas na 1 september overgedragen.
Als je dit niet wenst, moeten jij of je ouders binnen een termijn van 10 dagen na de inschrijving schriftelijk verzet aantekenen bij het CLB dat de vorige school begeleidt.
Ken je het adres van dit CLB niet, dan kan je dit bekomen bij het Vrij CLB Zuid-Limburg. Voor jouw school is dat op Dirikenlaan 4, 3700 Tongeren.
De identificatiegegevens, de vaccinatiegegevens en de gegevens in het kader van de verplichte CLB-opdrachten (medische onderzoeken – leerplichtproblemen) worden in elk geval aan het nieuwe CLB bezorgd. Hiertegen is geen verzet mogelijk.
Jij en je ouders zijn verplicht hun medewerking te verlenen aan:

● de begeleiding van leerplichtproblemen;
● collectieve medische onderzoeken en/of preventieve gezondheidsmaatregelen i.v.m. besmettelijke ziekten.

Je ouders of jijzelf vanaf 12 jaar kunnen, via een aangetekend schrijven aan de directeur van het CLB, verzet aantekenen tegen het uitvoeren van een verplicht consult door een bepaalde arts van het CLB. Binnen een termijn van negentig dagen dient de persoon die verzet aantekent, het verplichte consult te laten uitvoeren door een andere arts van hetzelfde CLB, een arts van een ander CLB of een andere arts buiten het CLB die beschikt over het nodige bekwaamheidsbewijs. In dat laatste geval zijn de kosten ten laste van je ouders.
Naar een andere school

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan.
Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na de inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat het dossier anders automatisch verhuist met de inschrijving.

En later?
We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.